Průvodce školní inkluzí, Monika Tannenbergerová, 2016

Kniha vychází především ze zkušeností autorky získaných v projektu Férová škola. V první části představuje východiska (filosofická, etická, historická, pedagogická a další) pro „spravedlivý školský systém založený na principu inkluze“. Pojem inkluze (a také integrace) se snaží v druhé kapitole terminologicky jasněji usadit. Třetí část pak začíná otázkou „Jak poznám inkluzivní školu?“. Odpovědí jsou ukazatele rozdělené do čtyř základních oblastí, podle kterých hned každý ředitel, učitel, rodič, žák může posoudit, jak je na tom jeho škola. Otázkou je, nakolik by se pedagogická veřejnost na těchto ukazatelích shodla. Čtvrtá část je složená z tipů pro přímé uplatnění v praxi, čemuž mohou pomoci i přílohy v závěru (různé praktické formuláře a podklady pro činnosti).

Poznámky pro případné další použití:

 • Férová škola
 • Spravedlnost x rovnost
 • Inkluze není stav, ale proces
 • Základní principy inkluzivního vzdělávání
  • princip humanizmu a demokracie
  • princip heterogenity
  • princip spolupráce
  • princip regionalizace
  • princip otevřenosti a efektivity
  • princip individualizace
  • princip celistvosti
 • Srovnání přístupů tradiční pedagogiky a speciální pedagogiky a pedagogiky inkluzivní
 • Ukazatele – jak poznám inkluzivní školu?
  • Kultura (minimum 1 – 4)
   • Škola přijímá všechny žáky ze spádové oblasti
   • Každý žák je důležitý
   • Ze školy žáci neodcházejí do praktických ani speciálních škol
   • Pokud žák v edukaci není úspěšný, řešení se hledá v podpůrných opatřeních
   • Každý člen školního společenství se cítí vítán
   • Škola pracuje se strategií rozvoje inkluze ve škole jako s „živým dokumentem“
   • Na první pohled je patrno, že součástí vize školy jsou „inkluzivní prvky“
   • Inkluzivní přístup je vnímán jako přirozená součást fungování školy, ne jako alternativa
   • Práce v heterogenních kolektivech je považována za přirozenou součást činnosti
   • Učitelé věří, že pro všechny skupiny žáků je vhodné se vzdělávat v jejich škole
   • Učitelé jsou přesvědčeni, že pro děti intaktní je zásadní vzdělávat se v heterogenních kolektivech
  • Podmínky (minimum 1 – 4)
   • Rozpočet školy pamatuje na položky podporující inkluzi
   • Všechny školní třídy jsou heterogenní
   • Škola zajišťuje průběžné vzdělávání všech svých pedagogických pracovníků v oblasti efektivní práce s různorodým kolektivem třídy
   • Školní i volnočasové aktivity/akce jsou přístupné všem žákům bez ohledu na jejich rodinné zázemí či postižení
   • Škola disponuje pomůckami pro práci s dětmi se specifickými potřebami
   • Na škole působí asistent(i) pedagoga
   • Školla nemá výběrovou třídu
   • Škola nemá speciální třídu
   • Škola je bezbariérová
   • Žáci se mohou ve škole volně pohybovat
   • Vstřícnost k návštěvám školy je znatelná již při příchodu do školy 
  • Praxe (minimum 1 – 4)
   • Individuální vzdělávací strategie je tvořena pro všechny žáky, kteří ji potřebují
   • Efektivně a přirozeně se využívají rozmanité didaktické metody
   • Žáci jsou spolutvůrci svého edukačního procesu
   • Posun žáka, tedy změna proti předchozímu stavu, tvoří jádro hodnocení žáka
   • Od každého žáka se toho hodně očekává
   • Zapojení všech žáků do společné výuky je v hodinách prioritou
   • Asistent pedagoga podporuje učení a zapojení všech žáků ve třídě
   • Hodnocení žáka přispívá k naplnění vytyčených cílů, které má pro sebe žák stanovené
   • Při výuce žáci převážně navzájem spolupracují
   • Je-li formulována individuální vzdělávací strategie pro žáka, aktivně jsou do tohoto procesu zapojeni všichni relevantní aktéři
   • Škola organizuje možnost efektivního vypracování domácích úkolů přímo ve škole
  • Relace (minimum 1 – 4)
   • V prostorách a na webu školy najdeme signály o tom, s kým, o čem a kdy je možné komunikovat
   • Vztah učitele a rodiče lze na škole charakterizovat jako partnerský
   • Učitelé si pravidelně vzájemně hospitují ve výuce
   • Škola lze charakterizovat jako „komunitní centrum“ dané lokality
   • Učitelé systematicky vedou žáky k vzájemné pomoci
   • S problematikou šikany se preventivně a systematicky pracuje na celé škole
   • Asistent pedagoga je brán jako plnohodnotný člen pedagogického sboru
   • Učitelé pravidelně spolupracují při plánování výuky
   • Za předem stanovených podmínek se mohou návštěvníci školy (zejména rodiče) zúčastnit výuky
   • Web školy obsahuje jasnou výzvu ke komunikaci a ke sběru podnětů, nápadů, zpětné vazby
   • Učitelé cítí ze strany vedení školy podporu
   • Vedení školy pravidelně sdílí a konzultuje s učiteli svá rozhodnutí i vize
 • Tipy rozdělené podle základních oblastí
 • Přílohy
  • Profil žáka na jednu stranu
  • Individuální vzdělávací plán – vzor vyplnění
  • Plán osobnostního rozvoje – vzor vyplnění
  • Ocenění učitele/asistenta
  • Hodnocení mé cesty k úspěchu
  • Sebehodnocení žáka
  • Hospitační záznam
  • Plán osobního a pedagogického rozvoje

Více o knize na cbdb.cz